Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Poznań

2014-04-29
Termin składania ofert

1.Przedmiotem zamówienia są: Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Buk. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 5 zadań: 1). Zadanie nr 1 - Przebudowa dróg gminnych w Wielkiej Wsi - ul. Rolnej i Folwarcznej, przy użyciu destruktu asfaltowego. Odcinek od działki nr 175 do gospodarstwa rolnego. Długość odcinków: ul. Rolna - 725 m oraz ul. Folwarczna - 487 m . Razem: 1 212 m. Przed rozpoczęciem prac drogowych konieczne jest wytyczenie geodezyjne pasów drogowych i ustalenie w terenie projektowanej szerokości nawierzchni jezdni jak i rowów przydrożnych. Przebudowa dróg gminnych na terenie Wielkiej Wsi ma na celu poprawę użytkowania nawierzchni jezdni, i polegać będzie na nawiezieniu i rozścieleniu na szerokość 5,0 m destruktu asfaltowego frakcji od 20 mm do 60 mm (materiał wykonawcy), wraz z mechanicznym zawałowaniem. Istniejącą nawierzchnie przed ułożeniem należy poddać mechanicznemu wyrównaniu nadając jej spadek poprzeczny, daszkowy o wielkości 2% na ul. Rolnej i spadek jednostronny 3% na ul. Folwarcznej. Destrukt asfaltowy należy rozłożyć równomiernie na wskazanych odcinkach dróg na grubość 8 - 10 cm i 7 - 10 cm. Ponadto projektuje się na ul. Rolnej w Wielkiej Wsi umocnione obustronnie pobocze drogowego z sortowanego tłucznia gruzobetonowego o szerokości 0,70 m. Materiał na umocnienie pobocza winien posiadać frakcję od 20 mm do 70 mm, i składać się z pokruszonego betonu lub elementów betonowych (nie mogą wystąpić krawędzie ostre materiału np. ceramika). Na ulicy Folwarcznej należy wykonać umocnione pobocze drogowe o szer. 0,7 - 1,0 m (strona zachodnia pasa drogowego) z sortowanego tłucznia gruzobetonowego frakcji od 20 mm do 70 mm. Poprawę odwodnienia na drogach nr 324092P - Pawłówko - Wielka Wieś na odcinku ul. Rolnej w Wielkiej Wsi, i nr 324082 ul. Folwarczna zaplanowano poprzez odtworzenie rowów przydrożnych w miejscach, w których element ten funkcjonowała przed laty, a na skutek prac polowych i zasypywania przestał istnieć, oraz poprzez miejscowe oskarpowanie i przegłębienie fragmentów istniejących rowów. Oczyszczenie rowu polegać będzie na oskarpowaniu miejscowym rowu, i pogłębieniu na głębokość dodatkowych 20 cm (oznaczono kolorem żółtym na planie sytuacyjnym). Odwodnienie nawierzchni jezdni na ul. Rolnej w Wielkiej Wsi należy usprawnić poprzez wykonanie rowu przydrożnego o szerokości 1,20 m na łącznym odcinku 1,223 km. Przewidziano wykonanie rowu na głębokość od 40 do 60 cm. Na ulicy Folwarcznej zaplanowano wykonanie rowu jednostronne (strona wschodnia pasa drogowego) na długości 432 m. Obustronnie należy wykonać ścinkę pobocza na szerokość 0,3 m i głębokość ukopu do 10 cm. Materiał ziemny należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do odległości 3 km. Wykonane rowy i pobocza należy poddać plantowaniu i wzmocnić poprzez posianie mieszaniny traw. Pod zjazdami na nieruchomości rolne i drogi wewnętrzne należy wykonać przepusty rurowe z rur PVC 200 mm dostosowane do szerokości zjazdów Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji technicznej opracowanej przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowania w UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 2).Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Strzelecka w Wielkiej Wsi, przy użyciu destruktu asfaltowego. Odcinek od końca przebudowanego odcinka w 2013 do działki nr 537/1. Długość odcinka: 500 m. Przed rozpoczęciem prac drogowych konieczne jest wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i ustalenie w terenie projektowanej szerokości nawierzchni jezdni jak i rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej - ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi ma na celu poprawę użytkowania nawierzchni jezdni, i polegać będzie na nawiezieniu i rozścieleniu na szerokość 5,0 m destruktu asfaltowego frakcji od 20 mm do 60 mm (materiał wykonawcy), wraz z mechanicznym zawałowaniem. Istniejącą nawierzchnie przed ułożeniem należy poddać mechanicznemu wyrównaniu nadając jej spadek poprzeczny, daszkowy o wielkości 2%. Destrukt asfaltowy należy rozłożyć równomiernie na wskazanych odcinkach dróg na grubość 8 - 10 cm. Ponadto projektuje się umocnione obustronnie pobocze drogowego z sortowanego tłucznia gruzobetonowego o szerokości 0,75 m. Materiał na umocnienie pobocza winien posiadać frakcję od 40 mm do 70 mm, i składać się z pokruszonego betonu lub elementów betonowych (nie mogą wystąpić krawędzie ostre materiału np. ceramika). Poprawę odwodnienia na drodze gminnej nr 380019P - ul. Strzelecka w Wielkiej Wsi zaplanowano poprzez odtworzenie rowów przydrożnych w miejscach, w których element ten funkcjonowała przed laty, a na skutek prac polowych i zasypywania przestał istnieć, oraz poprzez miejscowe oskarpowanie i przegłębienie fragmentów istniejących rowów. Oczyszczenie rowu polegać będzie na oskarpowaniu miejscowym rowu, i pogłębieniu na głębokość dodatkowych 20 cm, a także miejscowej wycince krzewów (roślinność o żywotności do 10 lat). Odwodnienie nawierzchni jezdni na ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi należy usprawnić poprzez wykonanie rowu przydrożnego o szerokości 1,10 m na łącznym odcinku 1,00 km. Przewidziano wykonanie rowu na głębokość od 40 do 60 cm. Obustronnie należy wykonać ścinkę pobocza na szerokość 0,3 m i głębokość ukopu do 10 cm. Materiał ziemny należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do odległości 3 km. Wykonane rowy i pobocza należy poddać plantowaniu i wzmocnić poprzez posianie mieszaniny traw. Pod zjazdami na nieruchomości rolne i drogi wewnętrzne należy wykonać przepusty rurowe z rur PVC 200 mm dostosowane do szerokości zjazdów . Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji technicznej opracowanej przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowania w UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 3).Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w Otuszu przy użyciu destruktu asfaltowego. Odcinek od nawierzchni przebudowanej w 2013 r. do działki nr 73. Długość odcinka: 565 m. Przed rozpoczęciem prac drogowych konieczne jest wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i ustalenie w terenie projektowanej szerokości nawierzchni jezdni jak i rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej w Otuszu ma na celu poprawę użytkowania nawierzchni jezdni, i polegać będzie na wyprofilowaniu mechanicznym drogi na całym odcinku poddanym przebudowie i rozścieleniu na szerokość 5,0 m destruktu asfaltowego frakcji od 20 mm do 60 mm (materiał wykonawcy), wraz z mechanicznym zawałowaniem. Destrukt asfaltowy należy rozłożyć równomiernie na wskazanym odcinku drogi na grubość 7 - 10 cm, nadając nawierzchni spadek jednostronny o wartość 3 %. Poprawę odwodnienia na drodze gminnej nr 324104P - DW 307 - Otusz, zaplanowano poprzez odtworzenie jednostronne rowu przydrożnego po stronie zachodniej pasa drogowego w miejscu, w którym element ten funkcjonowała przed laty, a na skutek prac polowych i zasypywania przestał istnieć. Odwodnienie nawierzchni jezdni należy usprawnić poprzez wykonanie rowu przydrożnego o szerokości 1,70 m (w tym pobocze 0,4m) na łącznym odcinku 565 m. Przewidziano wykonanie rowu na głębokość od 40 do 60 cm. Obustronnie należy wykonać ścinkę pobocza na szerokość 0,3 m i głębokość ukopu do 10 cm. Materiał ziemny należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do odległości 3 km. Wykonany rów i pobocza należy poddać plantowaniu i wzmocnić poprzez posianie mieszaniny traw. Pod zjazdami na nieruchomości rolne i drogi wewnętrzne należy wykonać przepusty rurowe z rur PVC 200 mm dostosowane do szerokości zjazdów. Na szerokości zjazdów na drogi wewnętrzne należy wykonać umocnienie nawierzchni przy użyciu destruktu asfaltowego, w technologii zastosowanej przy wykonaniu jezdni głównej. Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji technicznej opracowanej przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowania w UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 4).Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi gminnej w Kalwach przy użyciu destruktu asfaltowego odcinek od granicy gminy do nawierzchni asfaltowej. Długość odcinka: 542 m. Przed rozpoczęciem prac drogowych konieczne jest wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i ustalenie w terenie projektowanej szerokości nawierzchni jezdni jak i rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej w Kalwach ma na celu poprawę użytkowania nawierzchni jezdni, i polegać będzie na wyprofilowaniu mechanicznym drogi na całym odcinku poddanym przebudowie i rozścieleniu na szerokość 5,0 m destruktu asfaltowego frakcji od 20 mm do 60 mm (materiał wykonawcy), wraz z mechanicznym zawałowaniem. Destrukt asfaltowy należy rozłożyć równomiernie na wskazanym odcinku drogi na grubość 7 - 10 cm, nadając nawierzchni spadek jednostronny o wartość 3 %. Poprawę odwodnienia na drodze gminnej nr 263522P - Ceradz Dolny - Kalwy zaplanowano poprzez odtworzenie jednostronne rowu przydrożnego po stronie zachodniej pasa drogowego w miejscu, w którym element ten funkcjonowała przed laty, a na skutek prac polowych i zasypywania przestał istnieć. Odwodnienie nawierzchni jezdni należy usprawnić poprzez wykonanie rowu przydrożnego o szerokości 1,70 m (w tym pobocze 0,4m) na łącznym odcinku 458 m. Przewidziano wykonanie rowu na głębokość od 40 do 60 cm. Obustronnie należy wykonać ścinkę pobocza na szerokość 0,3 m i głębokość ukopu do 10 cm. Materiał ziemny należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do odległości 3 km. Wykonany rów i pobocza należy poddać plantowaniu i wzmocnić poprzez posianie mieszaniny traw. Pod zjazdami na nieruchomości rolne i drogi wewnętrzne należy wykonać przepusty rurowe z rur PVC 200 mm dostosowane do szerokości zjazdów (szczegóły podano w pkt. 5). Na odcinku 0,457 km do 0,542 km oraz zjazdu na drogę wewnętrzna nr 91/28, należy wykonać umocnienie pobocza przy użyciu sortowanego gruzu budowalnego frakcji 20 - 70 mm, o głębokości 10 cm. Szczegóły umocnienia, ich szerokość pokazano na planie sytuacyjnym (oznaczenie kolorem fioletowym). Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji technicznej opracowanej przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowania w UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 5). Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Szewcach, przy użyciu destruktu asfaltowego. Odcinek od drogi powiatowej do miejsca przebudowy drogi w roku 2013. Długość odcinka: 635 m. Przed rozpoczęciem prac drogowych konieczne jest wytyczenie geodezyjne pasa drogowego i ustalenie w terenie projektowanej szerokości nawierzchni jezdni jak i rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Szewcach ma na celu poprawę użytkowania nawierzchni jezdni, i polegać będzie na wyprofilowaniu mechanicznym drogi na całym odcinku poddanym przebudowie i rozścieleniu na szerokość 4,0 m destruktu asfaltowego frakcji od 20 mm do 60 mm (materiał wykonawcy), wraz z mechanicznym zawałowaniem. Istniejącą nawierzchnie z destruktu asfaltowego (odcinek od drogi powiatowej o długości ok. 300 m) należy zerwać mechanicznie i poddać mechanicznemu wyrównaniu nadając jej spadek poprzeczny, jednostronny o wielkości 3% na całym odcinku przebudowanej nawierzchni. Destrukt asfaltowy należy rozłożyć równomiernie na wskazanym odcinku drogi na grubość 7 - 10 cm. W miejscu gdzie destrukt asfaltowy występuje należy ułożyć dodatkową warstwę tego materiału grubości 4,0 - 6,0 cm. Poprawę odwodnienia na drodze gminnej nr 324061P - ul. Polna w Szewcach zaplanowano poprzez odtworzenie jednostronne rowu przydrożnego po stronie północnej pasa drogowego w miejscu, w którym element ten funkcjonowała przed laty, a na skutek prac polowych i zasypywania przestał istnieć. Odwodnienie nawierzchni jezdni na ul. Polnej w Szewcach należy usprawnić poprzez wykonanie rowu przydrożnego o szerokości 1,20 m (w tym pobocze 0,3m) na łącznym odcinku 625 m. Przewidziano wykonanie rowu na głębokość od 40 do 60 cm. Obustronnie należy wykonać ścinkę pobocza na szerokość 0,3 m i głębokość ukopu do 10 cm. Materiał ziemny należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do odległości 3 km. Wykonany rów i pobocza należy poddać plantowaniu i wzmocnić poprzez posianie mieszaniny traw. Pod zjazdami na nieruchomości rolne i drogi wewnętrzne należy wykonać przepusty rurowe z rur PVC 200 mm dostosowane do szerokości zjazdów. Szczegółowy zakres robót opisano w dokumentacji technicznej opracowanej przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowania w UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 2. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją techniczną opracowaną przez Kierownika Refaratu Inwestycji i planowaniaw UmiG Buk - Pana Krzysztofa Jecha. 2) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3)obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 4) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczającej kwoty środków, jakie zostały zabezpieczone w budżecie gminy o kolejności realizacji zadań będzie decydowała kolejność ich opisania w SIWZ, tj. w pierwszej kolejności realizowane będzie zadanie nr1, potem zadanie nr 2 itd. 4. Sposób rozliczania zadania: Przewiduje się rozliczenie za wykonane roboty wynagrodzeniem ryczałtowym, gdzie zestawieniem planowanych prac jest zakres robót opisany w dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) oraz postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do obliczenia ceny ofertowej. Cenę ofertową należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń: a/ zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny ofertowej musi być zgodny z zakresem robót opisanym w SIWZ, dokumentacji dokumentacji technicznej oraz SSTWiORB. b/ cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również następujące koszty: - koszt wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnego usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,) odtworzenia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót, - wszelkie inne koszty wynikające z istotnych warunków umowy, których treść opisano w SIWZ. Cena ofertowa winna być podana netto oraz brutto (z doliczonym podatkiem VAT w wysokości 23%).

Brak danych
Zamawiający

Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pokój nr 31.
Miejsce składania ofert

2014-04-24
Termin składania ofert

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi w m. Sobienie Biskupie odc. I w km 0+000÷0+487 i odc. II w km 0+000÷0+175, polegającą na wykonaniu następujących robót: roboty przygotowawcze - prace pomiarowe , roboty ziemne - mechaniczne wykonanie wykopów, odwodnienie - ułożenie kanalizacji deszczowej, studzienek, przykanalików i regulacja pionowa studzienek, krawężniki - ustawienie krawężników betonowych, podbudowa - wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10 cm i dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego ( gr. 15 cm i 20 cm), nawierzchnia - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR-2, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 3 cm, pobocza - uzupełnienie kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe - ustawienie słupków i tarcz, zjazdy przez chodnik, roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, projekty techniczne oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy.

Brak danych
Zamawiający

Urząd Gminy Sobienie Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie Jeziory, pokój nr 5
Miejsce składania ofert

2014-05-06
Termin składania ofert

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów nawierzchni gminnych dróg gruntowych sortowanym kamieniem łamanym na terenie Gminy Czerwonak, o pow. 20 825 m2, w tym: 1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 15 cm na pow. 20 825 m2, 2) wykonanie podbudowy o grubości 15 cm z sortowanego kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie na pow. 20 825 m2. Na całość wykonanych robót Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego. Uszkodzone nawierzchnie dróg będą kwalifikowane do remontu w zakresie określonym przez umocowanych pracowników Zamawiającego. Odbiory i rozliczenia wykonanych robót prowadzone będą na bieżąco. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót na danym odcinku. Faktyczna ilość określona powyżej będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie maksymalnej, nieprzekraczalnej ilości nie może stanowić - w razie mniejszych potrzeb - podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Przedmiar robót, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Brak danych
Zamawiający

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pok. 3 (kancelaria)
Miejsce składania ofert